C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

Администратор на лични данни

В качеството си на администратор на лични данни, Окръжен съд-Стара Загора има задължение да предостави информация в изпълнение на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗД).

Окръжен съд – Стара Загора обработва лични данни при изпълнение на съдебните си функции – правораздавателна дейност и като „обикновен“ администратор – при извършване на административна дейност.

Данни за контакт с администратора:

адрес: гр. Стара Загора 6000, бул.„Митрополит Методий Кусев“ №33

тел.042 220216; факс 042 251002

електронна поща: osstz@osstz.com; stzagora-os@justice.bg

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:

адрес: гр. Стара Загора 6000, бул.„Митрополит Методий Кусев“ №33

системен администратор в Окръжен съд – Стара Загора

тел. 042 220232

Категории лични данни, цели на обработването и правно основание за обработването им:

 Регистър „Персонал“

Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора, управление на човешките ресурси, кадровата обезпеченост и финансово-счетоводна отчетност. За тези цели се обработват лични данни на магистрати и съдебни служители, работещи в Окръжен съд – Стара Загора. Обработваните данни включват физическа, социална и семейна идентичност, данни за здравословното и психическото състояние на лицата, както и данни за съдебното им минало. Данните от този регистър се обработват в съответствие с действащото законодателство. Правното основание за обработване на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „в“ от ОРЗД, Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията в съдилищата, Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за счетоводството, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за безопасни условия на труд и др.

Регистър „Декларации по ЗПКОНПИ”

Личните данни в този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на лицата по §2, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, на които орган по назначаването е административният ръководител-председател на Окръжен съд-Стара Загора. Данните за служителите в Окръжен съд-Стара Загора са: физическа идентичност - имена на лицето, единен граждански номер, постоянен адрес, данни от лична карта, телефон; семейна идентичност - имена и единен граждански номер на съпруг/съпруга, на лицето, с което деклараторът се намира във фактическо съжителство, на съпружески начала; данни за ненавършилите пълнолетие деца на декларатора (имена, единен граждански номер, гражданство); данни относно имущественото и финансовото състояние на декларатора; размер на задължения към финансови и кредитни институции; информация за свързани лица; други. Правното основание за обработване на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „в“ от ОРЗД, чл. 35 от ЗПКОНПИ.

 Регистър „Стажант-юристи“

Личните данни в този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора и разпределението на стажант-юристи в Окръжен съд – Стара Загора. За тези цели се обработват личните данни на лицата, кандидати за придобиване на правоспособност по специалността „Право“. Обработваните данни включват физическа и социална идентичност на лицата. Правното основание за обработване на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „в“ от ОРЗД, Закон за съдебната власт и др.

 Регистър „Контрагенти“

Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора, финансово-счетоводна отчетност, осигуряване на материално-техническата база, провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, тръжни процедури и др. За тези цели се обработват данните на физически лица при участие в тръжни процедури и процедури за възлагане на обществени поръчки и във връзка с изпълнение на договори, по които Окръжен съд – Стара Загора е страна. Данните са в минимален обем, достатъчни само за точното изпълнение на съответния договор и включват данни за физическа и социална идентичност на лицата, както и данни за съдебното им минало в предвидените от закон случаи. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „б“ от ОРЗД, Закон за съдебната власт, Закон за обществените поръчки, Закон за задълженията и договорите, Закон за държавната собственост и Правилника за неговото прилагане, Търговски закон и др.

Регистър „Заявления по ЗДОИ“

Във връзка с обработването на исканията по ЗДОИ, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. Окръжен съд – Стара Загора предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на ЗДОИ.

 Регистър „Лични данни на лица, подали молби, жалби, предложения, сигнали и искания до Окръжен съд – Стара Загора“

Личните данни в този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора и използването им е ограничено само за служебни цели, като индивидуализирането и установяване на връзка с лицата. За тези цели се обработват данни на лица, които сезират Окръжен съд – Стара Загора с молби, жалби, предложения, сигнали, искания и др. Личните данни в този регистър лицата предоставят сами на администратора и категориите им са по лична преценка, като най-често включват данни за физическата, икономическата и социалната идентичност, лични данни относно съдебното им минало, както и такива за здравословното им състояние. Основанието за обработване на лични данни в този регистър е българското законодателство, каквото е изискването на чл. 6, пар. 1, б. „в“ от ОРЗД и по-конкретно Административно-процесуалния кодекс, Закон за достъп до обществена информация, ГПК и др.

 Регистър „Съдебно деловодство, участници в съдебни производства“

В регистъра се обработват лични данни на страните (техните представители или пълномощници) по делата, образувани в Окръжен съд – Стара Загора във връзка с извършваните дейности, свързани пряко с основната дейност на администратора - правораздаване. Събраните лични данни се използват изключително и само за служебни цели – за всички дейности, свързани с обработването на делата: изготвяне на призовки, съобщения, писма до страните и техните представители или пълномощници, за изпращане на кореспонденция и др. Обработваните данни включват физическа и икономическа идентичност, социална идентичност, лични данни относно съдебното минало, както и такива за здравословното и гражданско състояние. Личните данни в регистъра се предоставят от физическите лица при образуване на дела, представяне на документи, както и от органи на съдебната власт, държавни органи и институции и др. Обработването на лични данни от Окръжен съд – Стара Загора при изпълнение на съдебната му функция – правораздавателна дейност, се извършва при спазване на правилата, предвидени в процесуалните закони – ГПК, АПК, НПК и др.

 Регистър „Вещи лица и преводачи“

В регистъра се обработват лични данни на физически лица - вещи лица и преводачи  по образувани в Окръжен съд – Стара Загора дела, във връзка с основната дейност на администратора – правораздаване. Събраните лични данни се използват изключително и само за служебни цели. Обработваните данни включват физическа, социална и икономическа идентичност, данни за здравословното и психическото състояние на лицата, както и данни за съдебното им минало. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в Закона за съдебната власт, ГПК, НПК, АПК и др.

Регистър „Съдебни заседатели“

В регистъра се обработват лични данни на физически лица - съдебни заседатели по образувани в Окръжен съд – Стара Загора дела, във връзка с основната дейност на администратора – правораздаване. Събраните лични данни се използват изключително и само за служебни цели. Обработваните данни включват физическа, социална и икономическа идентичност, данни за здравословното и психическото състояние на лицата, както и данни за съдебното им минало. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в Закона за съдебната власт, ГПК, НПК, АПК и др.

Категории получатели на лични данни извън структурата на Окръжен съд – Стара Загора

 Администраторът на лични данни разкрива лични данни на физически лица извън собствената си структура единствено, ако има законово основание за това. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат:

 • държавни органи в съответствие с техните правомощия (например Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт, Министерски съвет, министерства, ИВСС, НИП, Инспекция по труда и други);
 • банки с оглед изплащане на дължимите възнаграждения на магистратите и служителите в Окръжен съд – Стара Загора и на други лица при изплащане на суми при наличие на правни основания;
 • за пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически лица;
 • други – Служба по трудова медицина, Податели на заявления по ЗДОИ.

Окръжен съд – Стара Загора извършва трансфер на лични данни в други държави (по дела с участие на лице/ца от чужбина или по дела със съдебни поръчки в държава членка на Европейския съюз или трета страна).

Срок за съхранение на личните данни

В Окръжен съд – Стара Загора действа утвърдена Номенклатура на делата със срокове за съхранение, като при нея се прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхраняване на личните данни в периоди, които са подходящи за съответните цели. Със срок „постоянен“ в Окръжен съд – Стара Загора се съхраняват поименните разписания на длъжностите и работните заплати, годишните доклади и статистически отчети за дейността на съда. Документи, свързани с трудовоправни отношения; документи, които имат временно оперативно-справочно значение и др. се съхраняват съгласно Номенклатурата на дела и преписки, утвърдена в Окръжен съд – Стара Загора.

Права на физическите лица

Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

 1. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
 2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
 3. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
 4. Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 5. Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 6. Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 7. Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

Право на жалба до надзорен орган

Ако считате, че правата Ви са нарушени при обработване на личните данни в контекста на правораздавателната дейност, право на жалба се упражнява пред ИВСС, съгласно чл.17 ал.1 от ЗЗД.

Адрес за подаване на сигналите: гр. София 1000 ул. "Георг Вашингтон" №17 Инспекторат към ВСС; По електронен път на имейла на ИВСС: ivss@inspectoratvss.bg

Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, съгласно чл.77 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Адрес за подаване на сигналите: гр. София 1592 бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 Комисия за защита на личните данни; По електронен път на имейла на КЗЛД: (kzld@cpdp.bg)

Окръжен съд-Стара Загора запазва правото си да променя политиката за поверителност.

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за мерките за защита на личните данни, съгласно Регламент 2016/679

ЗАЯВЛЕНИЕ за упражняване на правата на субекта на данни

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за обработка на лични данни

ДЕКЛАРАЦИЯ за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация